2017-11-17 patvirtintas apie 10,6ha teritorijos prie Z.Gulevič gatvės detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 10,6 HA TERITORIJOS PRIE Z. GULEVIČ GATVĖS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. 30-2876

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. spalio 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-149:

1. T v i r t i n u apie 10,6 (dešimties ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Z. Gulevič gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) statybą leidžiantį dokumentą pasirašius paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

3.2. šiuo detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

brėžinį žiūrėti čia