2017-11-17 priimtas sprendimas taisyti techninę klaidą koreguojant Bajorų gyv. detaliojo plano (reg. Nr. 1907) skllypo Nr. 12 ,kadastro Nr. 0101/0100:1980, sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ BAJORŲ GYVENVIETĖJE DETALIOJO PLANO (REG. NR. 1907) SKLYPO NR. 12 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. 30-2877

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 253, 318.4.1 ir 323.2 punktais,

t v i r t i n u sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano (reg. Nr. 1907), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-749 ,,Dėl sklypų Bajorų gyvenvietėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklype Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0100:1980) koregavimą taisant techninę klaidą pagal pridedamą brėžinį – statybos zonos atstumo iki sklypo ribos matmenis iš 8,00 m į 4,00 m ir iš 12,00 m į 6,00 m, nekeičiant faktinio statybos zonos atstumo iki sklypo ribos.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis