2017-11-22 patvirtintas apie 7,6 ha teritorijos tarp Santariškių ir Molėtų plento detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL APIE 7,6 HA TERITORIJOS TARP SANTARIŠKIŲ IR MOLĖTŲ PLENTO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 22 d. Nr. 1-1211

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 patvirtintu Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 362 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti apie 7,6 ha (septynių ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Santariškių ir Molėtų plento, Verkių seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. Nustatyti duomenis, pagal kuriuos miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis:

2.1. žemė sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0005:538):

2.1.1. žemės sklypo savininkė – Lietuvos Respublika;

2.1.2. žemės sklypo plotas – 16664 (šešiolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt keturi) kv. m, kitomis naudmenomis paverčiamas miško žemės plotas – 9164 (devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt keturi) kv. m (pridedamame brėžinyje pažymėta taškais 13, 14, 15, 34, 35, 1, 2, 3, 36, 37, 38, 5, 6, 41);

2.1.3. žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

2.1.4. miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis sąlygos – miško žemė kitomis naudmenomis paverčiama inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti, kompensavimo būdas – pinigais (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymu kompensacijos dydį apskaičiuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba);

2.2. Molėtų plento raudonųjų linijų ribose, kuriose atskiras sklypas neformuojamas:

2.2.1. kitomis naudmenomis paverčiamas miško žemės plotas – 391 (trys šimtai devyniasdešimt vienas) kv. m (pridedamame brėžinyje pažymėta taškais 41, 7, 8, 9, 10, 11, 13);

2.2.2. miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis sąlygos – miško žemė kitomis naudmenomis paverčiama inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti, kompensavimo būdas – pinigais (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymu kompensacijos dydį apskaičiuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba).

3. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotam statiniui funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

4. Nustatyti, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. sklypų užstatymas galimas tik įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

4.4. tvirtinamu detaliuoju planu keičiami Santariškių medicinos miestelio detaliojo plano (reg. Nr. 1782) sprendiniai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1191.

Meras

Remigijus Šimašius

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia