2017-11-22 priimtas sprendimas Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo Vilnius–Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki Vilniaus miesto teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS-TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI VILNIAUS MIESTO TERITORIJOS RIBOS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. lapkričio 22d. Nr. 1-1222
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 3-334-(E)/D1-672, 10 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017 m. rugsėjo 13 d. pasiūlymą dėl specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr. (6.35) 2E-1801, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Rengti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo Vilnius-Trakai nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki Vilniaus miesto teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo infrastruktūrą, reikalingą rekonstruoti šio kelio ruožą į keturių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (į pirmos kategorijos kelią), įrengti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, kitą infrastruktūrą, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas ir motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis;
2.2. už šio sprendimo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Meras
Remigijus Šimašius

PRIDEDAMA Schema