2017-11-30patvirtintas sklypo Ukmergės g. 421 detaliojo plano sklypo Nr.1 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO UKMERGĖS G. 421 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. 30-3103

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 6 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG50153:

1. T v i r t i n u sklypo Ukmergės g. 421 detaliojo plano (reg. Nr. 2494), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1245 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 421 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0100:194) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-213). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia