2017-12-05 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Kapsų ir Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Kapsų g.3

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE KAPSŲ BEI DARIAUS IR GIRĖNO GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE KAPSŲ G. 3

2017 m. gruodžio 5 d. Nr. 30-3143

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1507V patvirtinto teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 1044) sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Kapsų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:308) gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybų pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. gruodžio 5 d.

įsakymu Nr. 30-3143

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kapsų g. 3

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,1427 ha kitos paskirties (esamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) sklypas Kapsų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:308), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Augantis miestas“ (įm. kodas 304429441), Savanorių pr. 1-113, tel. 8 652 36480, 8 692 06362, LT-03116, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Augantis miestas“ įgalioto asmens I. Leinartaitės-Gerliakienės 2017-11-14 prašymas Nr. A50-36417/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1507V patvirtinto teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 1044) sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Kapsų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:308) gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybų pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

scemą žiūrėti čia