2017-12-08 priimtas sprendimas koreguoti sklypų Pylimėlių kvartale detaliųjų planų sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ PYLIMĖLIŲ KVARTALE DETALIŲJŲ PLANŲ SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. gruodžio 8 d. Nr. 30-3176

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.1.2 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 29 d. sprendimu
Nr. 790V „Dėl sklypų Nr. 4 ir Nr. 5 Pylimėlių individualių gyvenamųjų namų kvartale nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 379) ir Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1304V „Dėl sklypų Nr. 6, 12, 13, 14, 15, 16 Pylimėlių kvartale nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 621) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą Pylimėlių gatvėje (kadastro
Nr. 0101/0026:317) ir sklypą Saulėtekio al. 64 (kadastro Nr. 0101/0026:80) į atskirus sklypus, pakeičiant užstatymo tipą į blokuotą ir sodybinį, nustatant sklypų užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. A30-2725 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Nr. 4, 5 Pylimėlių kvartale ir sklypų Nr. 6, 12, 13, 14, 15, 16 Pylimėlių kvartale detaliųjų planų sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis


PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. 30-3178

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Pylimėlių g. (kad. Nr. 0101/0026:317) ir Saulėtekio al. 64 (kad. Nr. 0101/0026:80) Antakalnio seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2008 kv. m.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: 2017-11-14 d. prašymas Nr. A50-36244/17.

5. Planavimo uždaviniai: Numatoma koreguoti Vilniaus m. valdybos 1999-04-29 sprendimu Nr. 790V patvirtinto sklypų Nr. 4 ir 5 Pylimėlių kvartale ir Vilniaus m. Valdybos 2000-06-22 sprendimu Nr. 1304V patvirtinto sklypų Nr. 6, 12, 13, 14, 15, 16 Pylimėlių kvartale detaliųjų planų sprendinius. Padalinti du sklypus (Pylimėlių g. kad. Nr. 0101/0026:317 ir Saulėtekio al. 64, kad. Nr. 0101/0026:80) į atskirus sklypus, nekeičiant sklypų paskirties ir naudojimo būdo pakeisti užstatymo tipą į blokuotą ir sodybinį. Maksimalus užstatymo intensyvumas (iki 0,4), maksimalus aukštų skaičius (iki 3 aukštų). Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (Reg. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

7. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11.Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15.Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius

Miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis