2017-12-15 patvirtintas sklypo V.Mykolaičio -Putino g.5 detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO V. MYKOLAIČIO-PUTINO G. 5 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. gruodžio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-16-413 2017 m. gruodžio 14 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG54295:

1. T v i r t i n u sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

3. P a v e d u Miesto plėtros departamentui inicijuoti paėmimo visuomenės poreikiams procedūras pagal numatytus sprendinius teisės aktų nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut