2017-12-15 patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir teritorijos prie Saltoniškių ir sėlių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS PRIE SALTONIŠKIŲ IR SĖLIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gruodžio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. lapkričio 8 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG50398:

1. T v i r t i n u Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg Nr. 203), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V, ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 821), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. 936V, sprendinių koregavimą sklype
Saltoniškių g. 29 ir gretimoje teritorijoje (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-226). Pagrindinis brėžinys (M 1:500) pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut