2017-12-15 priimtas sprendimas koreguoti apie 9,6 teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinius sklype Ateities g. 10

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 9,6 HA TERITORIJOS ŠALIA ATEITIES G. 10 IR ATEITIES G. 4A DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ATEITIES G. 10

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. gruodžio d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano (reg. Nr. 3543), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1333 ,,Dėl apie 9,6 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Ateities g. 10 (kadastro Nr. 0101/0017:32) inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą į atskirus sklypus ir patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut