2017-12-19 patvirtintas 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano koregavimo sklype Minsko pl. 27 koregavimo techninės klaidos ištaisymas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL 344 HA TERITORIJOS KUPRIONIŠKĖSE PIRMOJO ĮGYVENDINIMO ETAPO 50 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE MINSKO PL. 27 TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

2017 m. gruodžio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 253, 318.4.1 ir 323.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

tvirtinu344 (trijų šimtų keturiasdešimt keturių) ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 (penkiasdešimties) ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-195, sprendinių koregavimą sklype Minsko pl. 27 taisant duomenų neatitikimo techninę klaidą ir papildant teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje 14b eilutės 13 skiltį servituto, pagrindiniame brėžinyje pažymėto Nr. 14c, aprašu: „14c – servitutas: teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku ir teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines komunikacijas; servituto plotas – 88 kv. m“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut