2017-12-20 patvirtintas apie 6,5 ha teritorijos prie Mačiuliškių gatvės detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL APIE 6,5 HA TERITORIJOS PRIE MAČIULIŠKIŲ GATVĖS, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-1279

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. 1-291 „Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti apie 6,5 (šešių ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos prie Mačiuliškių gatvės, Panerių seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. Įpareigoti Teisės departamento Sutarčių skyrių teisės aktų nustatyta tvarka su asmenimis, nusprendusiais suteikti paramą, sudaryti pagrindinę paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir pridedamame brėžinyje pažymėtų sklypų Nr. 41, Nr. 42, Nr. 43 ir Nr. 44 perdavimo Savivaldybės nuosavybėn.

4. Siūlyti Miesto plėtros departamentui išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) pasirašius paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros ir 3 punkte nurodytą sutartį.

5. Nustatyti, kad:

5.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

5.2. detaliuoju planu nustatytų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

5.3 sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

5.4. Vilniaus miesto savivaldybė neįsipareigoja įrengti detaliajame plane numatytos inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūros, minėtus įsipareigojimus prisiima sklypų savininkai;

5.5. sklypams Nr. 1, Nr. 6 ir Nr. 7, patenkantiems į Naujojo Lentvario botaninio draustinio teritoriją, vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 212 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatų, draustinių ribų planų (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų schemų (M 1:500) patvirtinimo“ turi būti taikomi draustinių teritorijoms numatyti reikalavimai (apribojimai);

5.6. už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Meras Remigijus Šimašius

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia