2017 kovo 7 d. įsakymu Nr. A30-703 leista inicijuoti sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 74432) sprendinių koregavimą sklype Nr. 01 (kadastro Nr. 0101/0057:234), Sodų g. 14

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2145 patvirtinto sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 74432) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Nr. 01 (kadastro Nr. 0101/0057:234) Sodų g. 14 (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 kovo 7 d. įsakymu Nr. A30-703 leista inicijuoti sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 74432) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 01 (kadastro Nr. 0101/0057:234) Sodų g. 14 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo iniciatorius – sklypų naudotoja AB „MIKOTELGROUP“ įm. kodas 125161496, atstovaujama bendrovės vadovo Rimanto Mikniaus, Sodų g. 14, tel. 8 5 2338822, 8 650 95655, LT-01313, Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2145 patvirtinto sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 74432) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 01 (kadastro Nr. 0101/0057:234) Sodų g. 14 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo dalies Nr. 01A užstatymo intensyvumą iš 2,6 į 3,0, nekeičiant kitų detaliuoju planu sklypui nustatytų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 415 kab., LT-09601, Vilnius (kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 8 5 211 2754) arba pas projekto rengėją SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, 508 kab., LT-09310, Vilnius (proj. vadovas A. Smaliukas, tel. 8 650 25838).

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. kovo 7d.

įsakymu Nr. A30-703

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sodų g. 14.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,1417 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos) Sodų g. 14 (kad. Nr. 0101/0057:234), Senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: AB „MIKOTELGROUP“ (įm. kodas 125161496), atstovaujama bendrovės vadovo Rimanto Mikniaus, Sodų g. 14, tel. 8 5 2338822, LT-01313, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: AB „MIKOTELGROUP“ 2017-01-30 prašymas Nr. A50-3262/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2145 patvirtinto sklypų Sodų g. 14, Sodų g. 14B ir gretimos teritorijos detaliojo plano (reg. Nr. 74432) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 01 (kadastro Nr. 0101/0057:234) Sodų g. 14 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo dalies Nr. 01A užstatymo intensyvumą iš 2,6 į 3,0, nekeičiant kitų detaliuoju planu sklypui nustatytų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754