2018-01-09 patvirtintas teritorijos Plytinės k. detaliojo plano sprendinių pertvarkytame sklype sklype Nr, A-15 koregavimas sklypuose Sembos g.2, 2B ir 2D

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. A-15, PERTVARKYTAME ŽEMĖS SKLYPO SEMBOS G. 2 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 9 d. Nr. A30-36

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. gruodžio 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG54793:

1. T v i r t i n u teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano (registro Nr. 2137), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. A-15, pertvarkyto žemės sklypo Sembos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A30-397 „Dėl žemės sklypo Sembos g. 2 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, į sklypus Sembos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:3528), Sembos g. 2B (kadastro Nr. 0101/0167:3527) ir Sembos g. 2D (kadastro Nr. 0101/0167:3526), sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-424). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia