2018-01-10 patvirtintas sklypų Ožkinių g.63 ir 65 detaliojo plano sklypų Nr.4 (kadastro Nr. 0101/0006:2103) ir Nr.5 (kadastro Nr. 0101/0006:2104)koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ OŽKINIŲ G. 63 IR 65 DETALIOJO PLANO

SKLYPŲ NR. 4 (KADASTRO NR. 0101/0006:2103) IR

NR. 5 (KADASTRO NR. 0101/0006:2104) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 10 d. Nr. A30-45

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u sklypų Ožkinių g. 63 ir 65 detaliojo plano (registro Nr. 2013), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 30-1542 „Dėl sklypų Ožkinių g. 63 ir 65 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypuose Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0006:2103) ir Nr. 5 (kadastro Nr. 0101/0006:2104) statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia