2018-01-10 patvirtintas teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS ŠALIA ANTAVILIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 10 d. Nr. A30-50

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu ir atsižvelgdama į valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m.. lapkričio 21 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG 51856:

1. T v i r t i n u teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-447 ,,Dėl teritorijos šalia Antavilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-153).

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiiūrėti čia