2018-01-10 priimtas sprendimas dėl sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Dariaus ir Girėno g. 15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO DARIAUS IR GIRĖNO BEI ŽIRNIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE DARIAUS IR GIRĖNO G. 15

2018 m. sausio 10 d. Nr. A30-48

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 364V patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 542) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:292), pertvarkyto žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:76) planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2596, užstatymo tankį ir intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną ir ribą bei nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2018 m. sausio 10d.

įsakymu Nr. A30-48

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo bei komercinės paskirties objektų teritorijų 0,4900 ha sklypas Dariaus ir Girėno g. 15 (kad. Nr. 0101/0070:292), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Mobilėja“ (įm. kodas 300023607) Ozo g. 10A, tel. 8 5-2356080, LT-08200, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Mobilėja“, atstovaujamos pagal įgaliojimą UAB „Unimodus“ direktoriaus A. Kiselio 2017-11-22 prašymas (2017-11-28 reg. Nr. A50-38140/17(3.3.2.13K-EM4).

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 364V patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 542) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:292), pertvarkyto žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:76) planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2596, užstatymo tankį ir intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną ir ribą bei nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754