Parengtas įsakymo projektas dėl individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo planavimo keitimo organizavimo sklype Balsių g. 24

Projektas Balsių 24

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KEITMO ORGANIZAVIMO

ŽEMĖS SKLYPE BALSIŲ G. 24

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinių keitimą žemės sklype Balsių g. 24 (kadastro Nr. 0101/0131:696), nustatant visuomeninės paskirties teritorijos (V) žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).
 2. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.
 3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Rengė  Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2019 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano keitimą žemės sklype Balsių g. 24.
 2. Planuojamos teritorijos adresas Balsių g. 24, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0131:696), Verkių seniūnija.
 3. Planuojamos teritorijos plotas 1.9089 ha.
 4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Rengėjas Konkurso būdu.
 6. Planavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2018-12-28 protokolas Nr. A17-1693/18(3.1.16E-AD).
 7. Planavimo uždaviniai – nustatant visuomeninės paskirties teritorijos (V) žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius                                                                               Mindaugas Pakalnis

 

 

Teritorijų  planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

 1. Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Prie Administracijos direktoriaus PAVADUOTOJO įsakymo PROJEKTO

,,DĖL INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KEITIMO ORGANIZAVIMO

ŽEMĖS SKLYPE BALSIŲ G. 24“

 

2019-01-15

 

 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai – šiuo įsakymo projektu, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinėmis teritorijų planavimo taisyklėmis ir atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2018-12-28 protokolo Nr. A17-1693/18(3.1.16E-AD) nutarimą, siūloma organizuoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano keitimą žemės sklype Balsių g. 24 (kadastro Nr. 0101/0131:696). Detaliojo plano rengimo tikslas – nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos (V) žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius sklypas patenka į rajonų centrus ir kitas mišrias didelio užstatymo tankio teritorijas, mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas ir intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritorijas.

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos – projektas parengtas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo komercinis naudojimo būdas dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, registro Nr. 1881, Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliuoju planu, registro Nr. 1411 (T00056345).
 2. Galimos teigiamos neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti – neigiamų pasekmių neturėtų kilti.
 3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais-projektas – neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.
 4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai – nereikalingi.
 5. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti – nereikalingas.
 6. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados – sprendimo projektui pritarta teigiamai vizuojant.
 7. 8. Teisės akto projekto iniciatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
 8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai) Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vakarinės teritorijos poskyrio vyr. spec. V. Gavorskienė.
 9. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei – detaliojo plano koregavimo realizavimas prisidės prie kompleksiško teritorijos sutvarkymo.

 

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus patarėjas                                              Egidijus Dedūra