2018-01-16 priimtas sprendimas dėl sklypų Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr.58 ir 59 sprendinių koregavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ MAŽŲJŲ GULBINŲ KAIME, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 58 IR NR. 59

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2018 m. sausio 16 d. Nr. A30-86

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypų Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. 1697), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu
Nr. 1-1001, sklypų Nr. 58 ir Nr. 59, pertvarkytų sujungimo būdu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1367 ,,Dėl žemės sklypų Padvarės g. 11 ir 25 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant pertvarkytame sklype užstatymo tankį ir statybos zoną.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut


PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2018 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. A30-86

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Padvarės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0101:2078), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2166 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: sklypų savininkų Vido Čebatariūno ir Alinos Čebatariūnienės 2017-12-13 prašymas Nr. A50-40039/17.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypų Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr. 1697), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1001, sklypų Nr. 58 ir Nr. 59, pertvarkytų sujungimo būdu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1367 ,,Dėl žemės sklypų Padvarės g. 11 ir 25 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant pertvarkytame sklype užstatymo tankį ir statybos zoną.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519