2018-01-18 priimtas sprendimas keisti Teritorijos prie Svajonių g. ir sklypų Smilgų g.4 ir 6 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) IR SKLYPŲ SMILGŲ G. 4 IR 6 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. sausio 18 d. Nr. A30-120

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313, 315 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u keisti:

1.1. teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinius, keičiant detaliuoju planu nustatytą bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą ir nustatant naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376), atsižvelgiant į žemės sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0012:369) perdalijimo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“, sprendinius;

1.2. sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 30-2160 „Dėl sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369), nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir patikslinant detaliuoju planu nustatytus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus – užstatymo zoną ir ribas, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, nustatant užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į tai, kad sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sklypo Nr. 1 ribos buvo pertvarkytos sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 perdalijimo planu, patvirtintu Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodyto keitimo teritorijų planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia