2018-01-22 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Kviečių g. 2 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO KVIEČIŲ G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. sausio 22 d. Nr. A30-134

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Kviečių g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 2076), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-398 ,,Dėl sklypo Kviečių g. 2 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Kviečių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0009:555) inicijavimo pagrindu, panaikinant sklype visuomeninės paskirties naudojimo būdą (V1, V3), paliekant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir išplečiant statybos zonos ribas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

programos tekstą žiūrėti čia