2018-01-22 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 6 ir 8

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE NR. 6 IR 8

2018 m. sausio 22 d. Nr. A30-132

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 patvirtinto teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. 3157) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Nr. 6 Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57) užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribą ir sklypo Nr. 8 ribas ir plotą (dalyje sklypo suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo sklypą įvažiavimo keliui įrengti) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklype Nr. 6 reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

3. S i ū l a u planavimo iniciatoriui prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą sudaryti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. 132

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 6 ir 8.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 1,1632 ha komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypas (pagal detaliojo plano brėžinį Nr. 6) Iešmininkų g. 8 (kad. Nr. 0101/0070:57) ir 0,4154 ha detaliuoju planu suplanuotas atskirųjų želdynų teritorijų naudojimo būdo sklypas Nr. 8, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Viadukas“ (įm. kodas 111441125), Tunelio g. 4A, tel. 8 5 2138931, LT-03153, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Viadukas“ 2017-10-26 prašymas Nr. A50-34295/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 patvirtinto teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. 3157) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Nr. 6 Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57) užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribą ir sklypo Nr. 8 ribas ir plotą (dalyje sklypo suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo sklypą įvažiavimo keliui įrengti) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklype Nr. 6 reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754