2018-01-24 patvirtintas teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 424

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 424 (KADASTRO NR. 0101/0157:1703) TVIRTINIMO

2018 m. sausio 24 d. Nr. A30-155

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG41589:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-636 patvirtinto teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano (registro Nr. 1526) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 424 (kadastro Nr. 0101/0157:1703), pakeičiant sklypo užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-260). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. R e k o m e n d u o j u statytojui (planavimo iniciatoriui) neviršyti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosioms teritorijoms nustatyto 0,4 užstatymo intensyvumo reglamentuojamo dydžio.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia