2018-01-25 priimras sprendimas tvirtinti kvartalo tarp Nemenčinės pl.,Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių detaliojo plano sklypo (kad. Nr. 0101/0012:299) Žuvėdrų g. koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL KVARTALO TARP NEMENČINĖS PL., LAKŠTINGALŲ, ŽUVĖDRŲ IR RATO GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0012:299) ŽUVĖDRŲ G. STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 25 d. Nr. A30-159

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu:

t v i r t i n u kvartalo tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1027V „Dėl kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype (kadastro Nr. 0101/0012:299) Žuvėdrų gatvėje detaliuoju planu nustatytą statybos zoną pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia