2018-01-26 patvirtintas sklypų Piliavos g.2, Varnės g.15 ir sklypo (kad Nr. 0101/0167:1240)sklypų Nr. 4,5,6,7 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ PILIAVOS G. 2, VARNĖS G. 15 IR SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1240) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 4, 5, 6, 7 UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 26 d. Nr. A30-173

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. 1-520 „Dėl žemės sklypų Piliavos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:38), Varnės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:1242) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1240) detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos, ribų ir servituto koregavimą sklypuose Nr. 4, 5, 6, 7 (kadastro Nr. 0101/0167:3608, Nr. 0101/0167:3609, Nr. 0101/0167:3610, Nr. 0101/0167:3611) pagal pridedamą sklypo dangų planą su nurodyta užstatymo zona, ribomis ir servituto vieta, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia