2018-01-30 patvirtintas sklypo Savanorių pr. 174 detaliojo plano sklypo Savanorių pr. 174P koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO SAVANORIŲ PR. 174A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (SAVANORIŲ PR. 174P) UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. sausio 30 d. Nr. A30-203

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu:

1. T v i r t i n u teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1053 „Dėl teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos, ribų ir servituto koregavimą sklype Nr. 1 Savanorių pr. 174P (kadastro Nr. 0101/0069:204) pagal pridedamą sklypo planą su nurodyta užstatymo zona, ribomis ir servituto vieta, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

2. Į p a r e i g o j u statytoją objekto techninį projektą parengti laikantis detaliuoju planu ir šiuo koregavimu nustatytų reikalavimų, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia