2018-01-31 priimtas sprendimas koreguoti Teritorijos Laurų g.28 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų g.32E

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS LAURŲ G. 28 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LAURŲ G. 32E INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. sausio 31 d. Nr. A30-218

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 01A-41-172 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo Laurų g. 32E ribų, ploto ir paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, užstatymo zoną, užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama)

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

TP programą žiūrėti čia