2018-02-07 patvirtintas sklypo Bališkių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas pertvarkytame sklype (kad. Nr. 0101/0165:748)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO BALIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 (KADASTRO NR. 0101/0165:1691 IR NR. 0101/0165:1690), PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:748) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. vasario 7 d. Nr. A30-277

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u sklypo Bališkių kaime detaliojo plano (registro Nr. 1623), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-1540 „Dėl sklypo Bališkių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 E. Andriolio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0165:1691) ir E. Andriolio g. 33A (kadastro Nr. 0101/0165:1690), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A30-167 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:748) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal pridedamą sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia