2018-02-07 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Vytenio g.63 detaliojo plano sprendinius sklype Nr.1 Vytenio g.63A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO VYTENIO G. 63 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 1 VYTENIO G. 63A INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. vasario 7 d. Nr. A30-275

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-141 ,,Dėl žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 Vytenio g. 63A (kadastro Nr. 0101/0055:209) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties pakeisti komercinės paskirties teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir nustatyti naudojimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia