2018-02-09 patvirtintas apie 3,5 ha teritorijos prie Kriaučiūnų g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Cintų g. 11 (kad. Nr. 0101/0167:2700)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL 3,5 HA PLOTO TERITORIJOS PRIE KRIAUČIŪNŲ G. 9 DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO NR. 21 (CINTŲ G. 11, KADASTRO NR. 0101/0167:2700) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. vasario 9 Nr. A30-288

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. sausio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG56320:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-260 patvirtintu 3,5 ha ploto teritorijos prie Kriaučiūnų g. 9 detaliuoju planu (registro Nr. T00058303) nustatytų sklypo Nr. 21 (Cintų g. 11, kadastro Nr. 0101/0167:2700) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-48). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia