2018-02-12 priimtas sprendimas koreguoti Valakupių poilsio zonos detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:332) Vaidilutės g.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKAMPIŲ POILSIO ZONOS DETALAUS SUPLANAVIMO PROJEKTO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. vasario 12 d. Nr. A30-310

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1995 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. 897V „Dėl Valakampių poilsio zonos priežiūros ir eksploatacijos“ patvirtinto Valakampių poilsio zonos detalaus suplanavimo projekto sprendinius inicijavimo pagrindu: detaliajame plane suplanuoti kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo 538 kv. m. sklypą (kadastro Nr. 0101/0011:332) Vaidilutės gatvėje, nustatyti užstatymo zoną, užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut


PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. A30-310

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Vaidilutės g. (kad. Nr. 0101/0011:332) Antakalnio seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 538 kv. m.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: 2017-11-10 d. prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: Numatoma koreguoti Vilniaus m savivaldybės valdybos 1995 m. balandžio 6 d. potvarkiu Nr. 897V „Dėl Valakampių poilsio zonos priežiūros ir eksploatacijos“ patvirtinto Valakampių poilsio zonos detalaus suplanavimo projekto sprendiniai, detaliajame plane suplanuoti kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo 538 kv. m. sklypą, nustatyti užstatymo zoną, užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Maksimalus užstatymo intensyvumas (iki 0,4), maksimalus aukštų skaičius (iki 2 aukštų). Sklype statyti ne daugiau kaip vieną vienbutį namą. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (Reg. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

7. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11.Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15.Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius

Miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis