2018-02-12 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-5

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2018 m. vasario 12 d. Nr. A615- 5/18 (2.15.1.7 -TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Mobilėja“, įm.k.300023607, atstovaujama įgaliotos UAB „Unimodus“ direktoriaus Andriaus Kiselio, kont. adresas Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiantis Kreditoriaus įstatų pagrindu ir pagal įmonių nuostatus (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kad. Nr.0101/0070:292) (toliau –Planuojama teritorija) Dariaus ir Girėno bei Žirnių g. sankirtoje detaliojo plano (reg. Nr.542) sprendinių koregavimo – proceso inicijavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2018 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. A30-48 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 364V patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 542) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:292), pertvarkyto žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:76) planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2596, užstatymo tankį ir intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną ir ribą bei nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Regroup projektavimas“, įm.k.300622140, adresas Geležinio Vilko g.18A, LT-08104, Vilnius.

  1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

A.V.

Planavimo iniciatorius

UAB „Mobilėja“ įgaliotos

UAB „Unimodus“ direktorius

Andrius Kiselys

A.V.

.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO DARIAUS IR GIRĖNO BEI ŽIRNIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE DARIAUS IR GIRĖNO G. 15

2018 m. sausio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 364V patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 542) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:292), pertvarkyto žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:76) planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2596, užstatymo tankį ir intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną ir ribą bei nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2018 m. sausio 10 d.

įsakymu Nr. 30-48

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo bei komercinės paskirties objektų teritorijų 0,4900 ha sklypas Dariaus ir Girėno g. 15 (kad. Nr. 0101/0070:292), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Mobilėja“ (įm. kodas 300023607) Ozo g. 10A, tel. 8 5-2356080, LT-08200, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Mobilėja“, atstovaujamos pagal įgaliojimą UAB „Unimodus“ direktoriaus A. Kiselio 2017-11-22 prašymas (2017-11-28 reg. Nr. A50-38140/17(3.3.2.13K-EM4).

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 364V patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno bei Žirnių gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 542) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:292), pertvarkyto žemės sklypo Dariaus ir Girėno g. 15 (kadastro Nr. 0101/0070:76) planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2596, užstatymo tankį ir intensyvumą, statinio aukštį, statybos zoną ir ribą bei nustatant (patikslinant) kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754