2018-02-12 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-7

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2018 m. vasario 12 d. Nr. A615- 7/18 (2.15.1.7 -TD2),

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Sodininkų bendrija „Vokė-3“, b.k. 300542438, atstovaujama bendrijos valdybos pirmininko Eitaro Litvino, adresas J. Tiškevičiaus g.13-8, LT-02231, Vilnius, Eugenijus Tumalevičius, a.k. ***, adresas ***, LT-***, Vilnius, UAB „Circle K Lietuva“, įm.k. 211454910, atstovaujama Degalinių tinklo plėtros ir vystymo vadovo Zigmundo Kepalo, adresas J. Jasinskio g. 16A, LT-01112, Vilnius, AB „Telia Lietuva“, įm.k. 121215434, atstovaujama Nekilnojamojo turto komandos vadovo Kęstučio Drėgvos, adresas Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius (toliau – Planavimo iniciatoriai), veikiantys savo iniciatyva ir pagal bendrovių nuostatus (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl teritorijos prie Galvės ir Tiškevičiaus gatvių detaliojo planavimo proceso inicijavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) detaliojo plano rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 30-2864 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, servitutus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, patikslinti sodininkų bendrijos „Vokė-3“ teritorijos ribas, išbraukiant sklypus (kadastro Nr. Nr. 0101/0163:4, Nr. 0101/0163:5, Nr. 0101/0163:6, Nr. 0101/0163:7, Nr. 0101/0163:10, Nr. 0101/0163:11, ir Nr. 0101/0163:88), keičiant juose žemės naudojimo paskirtį ir būdą, prijungiant prie jų iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią valstybinę žemę.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Geri projektai“, įm.k. 125308583, adresas Pamėnkalnio g.25-12, LT-01113, Vilnius.

  1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

A.V.

Planavimo iniciatorius

Sodininkų bendrijos „Vokė-3“

Valdybos pirmininkas Eitaras Litvinas

A.V.

Eugenijus Tumalevičius

UAB „Cirkle K Lietuva“

Degalinių tinklo plėtros ir vystymo

vadovas Zigmundas Kepalas

A.V.

AB „Telia Lietuva“

Nekilnojamo turto komandos vadovas KęstutisDrėgva

. A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE GALVĖS IR J. TIŠKEVIČIAUS GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. 30-2864

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 9,6 (devynių ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičiaus gatvių detaliojo plano rengimą (schema pridedama).

2. N u s t a t a u, kad

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, servitutus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, patikslinti sodininkų bendrijos „Vokė-3“ teritorijos ribas, išbraukiant sklypus (kadastro Nr. Nr. 0101/0163:4, Nr. 0101/0163:5, Nr. 0101/0163:6, Nr. 0101/0163:7, Nr. 0101/0163:10, Nr. 0101/0163:11, ir Nr. 0101/0163:88), keičiant juose žemės naudojimo paskirtį ir būdą, prijungiant prie jų iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią valstybinę žemę;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

4. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. A30-57 „Dėl teritorijos prie Galvės ir J. Tiškevičiaus gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 16 d.

įsakymu Nr. 30-2864

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija prie Galvės ir J. Tiškevičiaus g. Panerių seniūnijoje, Vilniuje.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 9,6 ha.

3. Planavimo organizatorius:Vilniaus m. savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3 Vilnius

4. Rengėjas SĮ „Vilniaus planas“

5. Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatorių E Tumilevičiaus, Circle K Lietuva UAB, AB „Telia Lietuva“, Sodininkų bendrijos „Vokė-3“ 2017-09-18 prašymas Nr. A50-29797/17.

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, servitutus, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, patikslinti sodo bendrijos „Vokė-3 teritorijos ribas, išbraukiant iš jos sklypus (kadastro Nr. 0101/0163:4, Nr. 0101/0163:5, Nr. 0101/0163:6 Nr. 0101/0163:7, Nr. 0101/0163:10, Nr. 0101/0163:11, ir Nr. 0101/0163:88), keičiant juose žemės naudojimo paskirtį ir būdą, prijungiant prie jų iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią valstybinę žemę“.

7. Papildomi planavimo uždaviniai:

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo keitimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai 13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641