2018-02-21 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-11

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2018 m. vasario 21 d. Nr. A615-11/18 (2.15.1.7 -TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Viadukas“, įm.k.111441125, atstovaujama direktoriaus Arvydo Miškūno, adresas Tunelio g. 4A, LT-03153, Vilnius (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiantis pagal bendrovės įstatus (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl detaliojo plano sklypo Nr. 6 – Iešmininkų g. 8 (kad. Nr. 0101/0070:57) ir detaliojo plano sklypo Nr. 8 (toliau –Planuojama teritorija) teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3157) sprendinių koregavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2018 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. A30-132 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 patvirtinto teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. 3157) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Nr. 6 Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57) užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribą ir sklypo Nr. 8 ribas ir plotą (dalyje sklypo suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo sklypą įvažiavimo keliui įrengti) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklype Nr. 6 reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

D. Krungolco įmonė įm.k. 124005665, adresas Šeimyniškių g. 23-7, LT-09236, Vilnius.

  1. 4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

A.V.

Planavimo iniciatorius

UAB „Viadukas“

Direktorius Arvydas Miškūnas

.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE NR. 6 IR 8

2018 m. sausio 22 d. Nr. A30-132

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 patvirtinto teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. 3157) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Nr. 6 Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57) užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribą ir sklypo Nr. 8 ribas ir plotą (dalyje sklypo suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo sklypą įvažiavimo keliui įrengti) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklype Nr. 6 reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

3. S i ū l a u planavimo iniciatoriui prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą sudaryti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. sausio 22_d.

įsakymu Nr. 132

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 6 ir 8.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 1,1632 ha komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypas (pagal detaliojo plano brėžinį Nr. 6) Iešmininkų g. 8 (kad. Nr. 0101/0070:57) ir 0,4154 ha detaliuoju planu suplanuotas atskirųjų želdynų teritorijų naudojimo būdo sklypas Nr. 8, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Viadukas“ (įm. kodas 111441125), Tunelio g. 4A, tel. 8 5 2138931, LT-03153, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Viadukas“ 2017-10-26 prašymas Nr. A50-34295/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 patvirtinto teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. 3157) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Nr. 6 Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57) užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir ribą ir sklypo Nr. 8 ribas ir plotą (dalyje sklypo suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo sklypą įvažiavimo keliui įrengti) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklype Nr. 6 reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

Schemč žiūrėti čia