2018-02-21 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-9

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2018 m. vasario 21 d. Nr. A615-9/18 (2.15.1.7 -TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Marina Pozniakova , kodas 48705310014, adresas Alyvų g. 25, Gineitiškės, LT-14159, Vilniaus r. (toliau – Planavimo iniciatorius), veikianti savo iniciatyva (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypų Smilgų g.10 (kad. Nr. 0101/0012:370); Smilgų g. 12 (kad. Nr.0101/0012:375); Smilgų g. 14 (kad. Nr. 0101/0012:369) ir Svajonių g. (kad. Nr. 0101/0012:376) (toliau –Planuojama teritorija) teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliųjų planų (pertvarkytų sklypų) sprendinių keitimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) proceso inicijavimo rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A30-120 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Keisti teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinius, keičiant detaliuoju planu nustatytą bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą ir nustatant naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376), atsižvelgiant į žemės sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0012:369) perdalijimo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“, sprendinius;

2.2. Keisti sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 30-2160 „Dėl sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369), nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir patikslinant detaliuoju planu nustatytus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus – užstatymo zoną ir ribas, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, nustatant užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į tai, kad sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sklypo Nr. 1 ribos buvo pertvarkytos sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 perdalijimo planu, patvirtintu Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Senojo miesto architektai“, įm.k.125921419, adresas Maironio g.11, LT-01124, Vilnius.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

A.V.

Planavimo iniciatorius

Marina Pozniakova

.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) IR SKLYPŲ SMILGŲ G. 4 IR 6 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. sausio 18 d. Nr. A30-120

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313, 315 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u keisti:

1.1. teritorijos (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinius, keičiant detaliuoju planu nustatytą bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą ir nustatant naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklypuose Svajonių g. (kadastro Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376), atsižvelgiant į žemės sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0012:369) perdalijimo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“, sprendinius;

1.2. sklypų Smilgų g. 4 ir 6, Antakalnio seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 30-2160 „Dėl sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369), nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir patikslinant detaliuoju planu nustatytus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus – užstatymo zoną ir ribas, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, nustatant užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į tai, kad sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sklypo Nr. 1 ribos buvo pertvarkytos sklypų Svajonių g. ir Smilgų g. 8 perdalijimo planu, patvirtintu Vilniaus miesto savavaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A30-2758 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 8 perdalijimo projekto tvirtinimo“.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodyto keitimo teritorijų planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

planavimo programą žiūrėti čia

prisedama schema