2018-02-23 priimtas sprendimas koreguoti Pilaitės šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0167:2517)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0167:2517) INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. vasario 23 d. Nr. A30-435

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2, 318.4.5.2, 318.4.5.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. 555) sklypų Nr. 301 ir
Nr. 307 bei gretimų teritorijų sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0167:2517) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:2517) į atskirus sklypus, nustatant atidalintuose sklypuose ar jų dalyse vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

planavimo programą žiūrėti čia