2018-02-27 patvirtintas teritorijos šalia Sporto g.11 detaliojo plano sklypų Sporto g. 7 ir 9 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL KOREGUOJAMO TERITORIJOS ŠALIA SPORTO G. 11 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 6, NR. 3 IR NR. 5 SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

2018 m. vasario 27 d. Nr. A30-442

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. vasario 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG60100:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. 1965V „Dėl teritorijos šalia Sporto g. 11 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 883) sklypų Nr. 6, Nr. 3 ir Nr. 5 (Sporto g. 7, kadastro Nr. 0101/0033:914, Sporto g. 9, kadastro Nr. 0101/0033:920) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-248). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia