2018-02-27 priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE LAPIŲ G. 4 IR 8, PRIJUNGIANT APIE 92 KV. M ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. vasario 27 d. Nr. A30-461

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2, 318.4.5.1.3 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
Nr. 246V ,,Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317), sklype Lapių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:468), kuris buvo suformuotas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 30-1346 „Dėl sklypų Lapių g. 4, 4B ir 6 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintą formavimo ir pertvarkymo projektą, kartu su apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės dalimi: nekeičiant žemės sklypų paskirties pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir prijungiant įsiterpusią apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės teritoriją iki T. Narbuto gatvės raudonųjų linijų, nustatyti komercinės paskirties naudojimo būdą ir pakeisti pastatų aukštingumą, tankumą ir intensyvumą bei nustatyti kitus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytų reglamentų.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia

scemą žiūrėti čia