2018-03-08 priimtas sprendimas rengto sklypo Titnago g. 78 sprendinių koregavimą sklype Paneriškių g. 5P

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPO TITNAGO G. 78 DETALIOJO PLANO SKLYPO

NR. 12 (PANERIŠKIŲ G. 5P) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. kovo 08 d. Nr. A30-553

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u rengti sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano (registro Nr. 2817), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“ ir koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A30-3316 „Dėl sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 (Paneriškių g. 5P, kadastro Nr. 0101/0067:254) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, padidinant sklypo užstatymo intensyvumą iki 1,5, pastatų aukštingumą iki 15 m ir keičiant statybos zonos ir servituto ribas.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

planavimo programą žiūr. čia