2018-03-15 patvirtintas sodininkų bendrijos „Talka“ detaliojo plano koregavimas, sklype Rudausių g. (kadastro Nr. 0101/0007:5831)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „TALKA“ DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0007:5831) RUDAUSIŲ GATVĖJE STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. kovo 15 d. Nr. A30-629

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u sodininkų bendrijos „Talka“ detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 30-1535 „Dėl sodininkų bendrijos „Talka“ detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype (kadastro Nr. 0101/0007:5831) Rudausių gatvėje detaliuoju planu nustatytą statybos zoną pagal sklypo sutvarkymo planą ir brėžinį su koreguojama teritorija (pridedama), kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia