2018-03-15 priimtas sprendimas dėl žemės sklypo Liepkalnio g.78 detaliojo plano koregavimo sklypuose Liepkalnio g.84, 84A ir 84B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 78 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE LIEPKALNIO G. 84, 84A IR 84B

2018 m. kovo 15 d. Nr. A30-628

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 234 patvirtinto žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano (registro Nr. 740), Rasų seniūnijoje, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) suplanuotų sklypų Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0073:322) Liepkalnio g. 84, Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0073:299) Liepkalnio g. 84A ir Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0073:300) Liepkalnio g. 84B ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2018 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. A30-628

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Liepkalnio g. 84, 84A ir 84B.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1799 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0073:322) Liepkalnio g. 84, (kadastro Nr. 0101/0073:299) Liepkalnio g. 84A ir (kadastro Nr. 0101/0073:300) Liepkalnio g. 84B Rasų seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius Vytenis Pėčia.

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2018-02-09 prašymas.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 234 patvirtinto žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano (registro Nr. 740), Rasų seniūnijoje, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) suplanuotų sklypų Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0073:322) Liepkalnio g. 84, Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0073:299) Liepkalnio g. 84A ir Nr. 10 (kadastro Nr. 0101/0073:300) Liepkalnio g. 84B ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)