2018-03-16 priimtas sprendimas koreguoti Nemėžio mikrorajono teritorijos detaliojo plano (registro Nr. 771) sprendinius sklypuose Airių g. 8, 10 ir12

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI NEMĖŽIO PIRMOJO MIKRORAJONO ŠIAURINĖS DALIES TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE AIRIŲ G. 8, 10 IR 12

2018 m. kovo 16 d. Nr. A30-661

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 388 patvirtinto Nemėžio pirmojo mikrorajono šiaurinės dalies teritorijos detaliojo plano (registro Nr. 771) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 22-11 (kadastro Nr. 0101/0158:537) Airių g. 8, Nr. 22-12 (kadastro Nr. 0101/0158:554) Airių g. 10 ir Nr. 22-13 (kadastro Nr. 0101/0158:546) Airių g. 12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą, tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu numatant statinių užstatymo intensyvumą iki 0,4 ir užstatymo aukštį iki 3 aukštų bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2018 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. A30-661

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas Nemėžio pirmojo mikrorajono šiaurinės dalies teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Airių g. 8, 10 ir 12.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,3048 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Gyvenamosios teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0158:537) Airių g. 8, (kadastro Nr. 0101/0158:554) Airių g. 10 ir (kadastro Nr. 0101/0158:546) Airių g. 12, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Buta“, įmonės kodas 304584491, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius ir fiziniai asmenys.

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 388 patvirtinto Nemėžio pirmojo mikrorajono šiaurinės dalies teritorijos detaliojo plano (registro Nr. 771) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 22-11 (kadastro Nr. 0101/0158:537) Airių g. 8, Nr. 22-12 (kadastro Nr. 0101/0158:554) Airių g. 10 ir Nr. 22-13 (kadastro Nr. 0101/0158:546) Airių g. 12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą, tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu numatant statinių užstatymo intensyvumą iki 0,4 ir užstatymo aukštį iki 3 aukštų bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis