2018-03-28 patvirtintas Valakupių-Turniškių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Rato g.14

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE RATO G. 14 KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. kovo 28 d. Nr. A30-748

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. vasario 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG 60525:

1. T v i r t i n u Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V ,,Dėl Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklype Rato g. 14 koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-449).

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia