2018-03-29 patvirtintas teritorijos Eišiškių pl. 128 detaliojo plano (registro Nr. 787) sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0078:723)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS (34 HA SKLYPO) EIŠIŠKIŲ PL. 127 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (SKLYPO NR. 210 (KADASTRO NR. 0101/0078:723) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2018 m. kovo 29 d. Nr. A30-767

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 (kadastro Nr. 70:65) detaliojo plano (registro Nr. 787), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 235 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 210 (kadastro Nr. 0101/0078:723) Naujininkų seniūnijoje statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia