2018-04-03 patvirtintas apie 30ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano koregavimas apie 13,4 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO APIE 13,4 HA TERITORIJOS DALYJE TVIRTINIMO

2018 m. balandžio 3 d. Nr. A30-795/18

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. kovo 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG61686:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474 patvirtinto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 3665) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu keičiant (nustatant) apie 13,4 (trylikos ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0158:301, Nr. 0101/0158:17, Nr. 0101/0158:260 ir Nr. 0101/0158:79, suplanuotų sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir atskirųjų želdynų teritorijų), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-438). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. S i ū l a u pridedamame brėžinyje pažymėtų sklypų Nr. 88, 89, 90 ir 91, patenkančių į gatvių raudonąsias linijas, savininkams pasirašyti paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo.

3. N u s t a t a u prioritetinį detaliajame plane nurodytą visuomeninės paskirties teritorijos žemės sklypo Nr. 1 naudojimo būdą.

4. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia