2018-04-03 patvirtintas sklypo Gedimino pr. 23 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO GEDIMINO PR. 23 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. balandžio 3 d. Nr. A30-797/18

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2018 m. kovo 15 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-19:

1. T v i r t i n u sklypo Gedimino pr. 23 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu „Dėl sklypo Gedimino pr. 23 detaliojo plano tvirtinimo Nr. 1583V, koregavimą sklype Gedimino pr. 23, kurio kadastro Nr. 0101/0040:50, ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia