2018-04-18 patvirtintas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ukmergės g. 326 (kadastro  Nr. 0101/0170:1093)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. 9B (UKMERGĖS G. 326,  KADASTRO NR. 0101/0170:1093) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  18 d.   Nr. A30-809/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 29 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG100724:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858, buvęs Nr. 1525) sklypo Nr. 9b (Ukmergės g. 326, kadastro  Nr. 0101/0170:1093)  sprendinių koregavimą  (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-501). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                Pagrindinis+brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut