2018-04-26 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano skl. Nr. B-13 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. B-13 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. balandžio 26 d. Nr. A30-1018/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00056365) sklypo Nr. B-13, pertvarkyto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2541) Plytinės kaime planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (registro Nr. T00069453), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr. 30-1236 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2541) Plytinės kaime plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu sklypuose Arnavos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:1911), Arnavos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0167:1843), Dituvos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1844) ir Dituvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:1884) pakeičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statybos zoną ir ribas bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia