2018-05-02 dalinai pakeistas 2016-09-23 Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo Nr. A30-2663 tekstas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2016-09-23 ĮSAKYMO NR. A30-2663 „DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE ALGIRDO G. 75 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE ALGIRDO G. 77 INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 2 d. Nr. A30-1052/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. A30-2663 „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą sklype Algirdo g. 77 inicijavimo pagrindu“ patvirtintą planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti ir išdėstau 10 punktą taip:

„10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut