2018-05-02 patvirtintas sklypo Mileišiškių g.4 detaliojo plano sklypoNr. 6 (kad. Nr. 0101/0025:1203) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO MILEIŠIŠKIŲ G. 4 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (KADASTRO NR. 0101/0025:1203) STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 2 d. Nr. A30-1053/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 ir 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 30-1177 „Dėl sklypo Mileišiškių g. 4 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0025:1203 Mileišiškių g. 24) keičiant statybos zoną ir servituto ribas bei plotą pagal sklypo sutvarkymo planą ir brėžinį su koreguojama užstatymo zona (pridedama), kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia